Impressum / Ziņas par izdevēju

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß des lettischen Pressegesetzes und des 5 Telemediengesetz:

www.LETTLANDinfos.eu

Herausgeber, Inhaber und verantwortlicher Chefredakteur von www.LETTLANDinfos.eu ist:

Hagen Fricke (V.i.S.d.P.)

Rupniecibas 30
Talsi, LV 3201

Lettland

E-Mail: hagenfricke@lettlandinfos.eu
Internet: www.LETTLANDinfos.eu

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Haftungsausschluss:
Die bereitgestellten Informationen auf unseren Webseiten wurden geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden.

Copyright und Arbeitsgrundlage:
Alle Texte und Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der Zustimmung des Inhabers. Zitiert werden darf nur im Zusammenhang mit der Quellenangabe. Als Arbeitsgrundlage dienen ausschließlich Pressemitteilungen sowie Tagungen, Kongresse, Veranstaltungen, eigene Recherchen und persönliche Informationen.

Datenschutz:
Lettlandinfos.eu nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Siehe hierzu auch die Extra-Rubrik Datenschutz.

 

 

 

 

Ziņas par izdevēju

 

Saskaņā ar Latvijas presi regulējošo likumdošanu un Vācijas Telemediju likuma 5. pantu atbildīgais par saturu ir:

www.LETTLANDinfos.eu

www.LETTLANDinfos.eu izdevējs, īpašnieks un atbildīgais galvenais redaktors ir:

Hagen Fricke (atbildīgā persona preses tiesību izpratnē)

Rūpniecības iela 30,
Talsi, LV 3201

Latvija

E-pasts: hagenfricke@lettlandinfos.eu
Vietne: www.LETTLANDinfos.eu

Atbildības atruna:
Neskatoties uz rūpīgu satura kontroli, mēs neuzņemamies atbildību par ārējo saišu saturu. Par šajās saitēs esošo saturu ir atbildīgs tikai to ievietotājs.

Garantijas atruna:
Sagatavotā informācija mūsu vietnēs ir pārbaudīta un tā tiek regulāri atjaunota. Tomēr mēs nevaram sniegt garantiju, ka visa informāciju jebkurā brīdī ir pareizi un tā ir vēl aktuāla. Paturam tiesības jebkuru informāciju bez brīdinājuma papildināt, dzēst vai mainīt.

Autortiesības un darba pamatojums:
Uz visiem tekstiem un fotoattēliem attiecas autortiesību likumdošana. Pavairošanai (arī daļējai) nepieciešama īpašnieka atļauja. Citēšana atļauta tikai norādot avotu. Par darba pamatu tiek ņemti tikai preses ziņojumi, kā arī konferences, kongresi, pasākumi, individuāli pētījumi un personīga informācija.

Datu aizsardzība:
Lettlandinfos.eu jūsu personīgo datu aizsardzību uztver ļoti nopietni un stingri ievērto datu aizsardzības likumu noteikumus. Personīgie dati šajā vietnē tiek iegūti tikai tehniski nepieciešamajā apjomā. Nekādā gadījumā iegūtie dati netiek pārdoti vai citu iemeslu dēļ nodoti trešajām personām. Skatiet arī atsevišķo sadaļu “Datu aizsardzība”.

Bilder und Design

  • agrardigital/Hagen Fricke
  • Rita Tomsone
  • © amastrotto, Do Ra - Fotolia.com
  • Eigene Bilder
  • Design by styleshout