Internetauftritt

www.lettlandinfos.eu gliedert sich in einen einzigen Internetauftritt

www.lettlandinfos.eu iedalās vienā vietnē

Hinweise zum Datenschutz / Datenschutz / Īsa norāde par datu aizsardzību

Hinweise zum Datenschutz / Datenschutz

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen:

Die Internetseite www.LETTLANDinfos.eu erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir (www.LETTLANDinfos.eu) keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden von uns (www.LETTLANDinfos.eu) daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit bei uns zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

Cookies:
Auf unserer Seite werden sogenannte Cookies verwendet. Hierbei handelt es sich um kleine Konfigurationsdateien, die die Steuerung Ihres Besuchs auf unserer Internetseite vereinfachen und beschleunigen. Sollten Sie die Verwendung der Cookies durch unsere Webseite auf ihrem Computer nicht wünschen, so können Sie in Ihrer Browsereinstellung die Cookies deaktivieren und die Browsereinstellung wählen, dass Sie bei der Verwendung von Cookies auf einer Internetseite darüber informiert werden.

Links zu anderen Websites:
Rufen Sie eine externe Internetseite von unserer Seite auf (externer Link), wird der externe Anbieter möglicherweise von Ihrem Browser die Information erhalten, von welcher unserer Internetseiten Sie zu ihm gekommen sind. Für diese Daten ist der externe Anbieter verantwortlich. Wir sind, wie jeder andere Anbieter von Internetseiten, nicht in der Lage diesen Vorgang zu beeinflussen.

Werbung von Dritten auf unseren Webseiten:
Bei Einblendung von Bannern, Buttons, Pop-Up Fenstern oder ähnlichen Werbemitteln werden keine persönlichen Nutzerdaten wie Name, Adresse, Telefonnummer oder Email-Adresse gesammelt. Es werden lediglich anonyme Userdaten (Betriebssystem, Browserversion etc.) zu statistischen Zwecken erfasst.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter:
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern.

Recht auf Auskunft

Sollten Sie weitere Fragen zu den von uns erhobenen Daten haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Die Kontaktdaten finden Sie unter anderem in unserem Impressum und weiter unten in dieser Rubrik. In diesem Rahmen erfüllen wir selbstverständlich auch Ihr Recht auf unentgeltliche Auskunft.

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:

Hagen Fricke

Rupniecibas iela 30

3201 Talsi

Lettland

Tel.: +371 25 71 69 95

E-Mail: hagenfricke@lettlandinfos.eu

Website: www.Lettlandinfos.eu

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Weitere Informationen finden sie auch in unserer Extra-Rubrik: Datenschutz.

 

 

Īsa norāde par datu aizsardzību

Vispārēju datu un informācijas apkopošana:

Vietne www.LETTLANDinfos.eu, konkrētai personai vai automatizētai sistēmai katru reizi atverot šo interneta mājas lapu, apkopo virkni vispārīgu datu un informācijas. Šie vispārīgie dati un informācija tiek saglabāti servera žurnālu datnēs. Apkopot var tikta šāda informācija: (1) izmantoto pārlūkprogrammu tipi un versija, (2) piekļuves sistēmas izmantotā operētājsistēma, (3) vietne, no kuras piekļuves sistēma ir nokļuvusi mūsu vietnē (t. s. atsauce), (4) apakšvietnes, kuras uz mūsu vietni tiek vadītas no piekļuves sistēmas, (5) piekļuves datums un pulksteņa laiks, (6) interneta protokola adrese (IP adrese), (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un (8) citi līdzīgi dati un informācija, kas ir paredzēti risku novēršanai uzbrukumu gadījumā uz mūsu informāciju tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, mēs (www.LETTLANDinfos.eu) neidentificējam konkrēto personu. Šī informācija vairāk ir nepieciešama, lai (1) nodrošinātu pareizu mūsu vietnes satura attēlošanu, (2) lai mūsu vietnes saturu, kā arī reklāmu pielāgotu tam, (3) lai nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un mūsu vietnes tehnikas darbību, kā arī (4) lai kiberuzbrukuma gadījumā uzraugošajām iestādēm nodotu visu nepieciešamo informāciju. Šos anonīmi iegūtos datus un informāciju no vienas puses mēs (www.LETTLANDinfos.eu) iegūstam statistikas nolūkiem, kā arī ar mērķi, lai palielinātu mūsu datu aizsardzību un datu drošību, šādi garantējot mūsu apstrādāto personīgo datu aizsardzības līmeni. Servera žurnālu datņu anonīmie dati tiek saglabāti atsevišķi no visiem personas norādītajiem personīgajiem datiem.

Sīkdatnes:
Mūsu vietnē tiek izmantotas t. s. sīkdatnes. Tās ir mazas konfigurācijas datnes, kas atvieglo un paātrina jūsu apmeklējuma vadību. Ja nevēlaties savā datorā izmantot mūsu vietnes sīkdatnes, savas pārlūkprogrammas iestatījumos varat deaktivizēt sīkdatnes un atlasīt iestatījumu, ka jūs tiekat informēts par sīkdatņu lietošanu jebkurā vietnē.

Saites uz citām vietnēm:
Atverot mūsu vietnē ārēju vietni (ārēju saiti), iespējams, esošais piedāvātājs no jūsu pārlūkprogrammas saņems informāciju, no kuras no mūsu vietnēm jūs nākat. Par šiem datiem atbildīgs ir ārējais piedāvātājs. Mēs - kā jebkurš cits vietņu operators - nespējam ietekmēt šo procesu.

Trešo personu reklāma mūsu vietnēs:
Attēlojot reklāmkarogus, taustiņus, uznirstošos logus vai līdzīgus reklāmas līdzekļus, netiek apkopoti nekādi privātie lietotāju dati, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese. Tiek apkopoti tikai anonīmi lietotāju dati (operētājsistēma, pārlūka versija u.tml.) statistikas nolūkos.

Trešo personu pakalpojumu un saturu iesaiste:
Iespējams, ka šī tiešsaistes piedāvājuma ietvaros tiek iesaistīti trešo personu saturi no citām vietnēm. Šajā gadījumā priekšnoteikums ir, ka šo saturu piedāvātāji ņem vērā lietotāju IP adresi. Jo bez IP adreses viņi nespēj nosūtīt saturus attiecīgā lietotāja pārlūkprogrammai. Līdz ar to IP adrese ir nepieciešama šo saturu attēlojumam. Mēs cenšamies izmantot tikai tādus saturus, kuru attiecīgais piedāvātājs IP adreses izmanto tikai saturu nodošanai. Tomēr mēs nespējam ietekmēt, ja ārējais piedāvātājs IP adresi saglabā statiskas mērķiem.

Tiesības piekļūt datiem

Ja Jums rodas jautājumi par mūsu iegūtajiem datiem, labprāt sazinieties ar mums. Kontaktinformāciju meklējiet sadaļā “Ziņas par izdevēju” un turpmāk tekstā. Šajā sakarā mēs, protams, izpildām arī jūs tiesības uz bezmaksas tiesībām piekļūt datiem.

Par apstrādi atbildīgās personas vārds un adrese

Atbildīgā persona datu aizsardzības regulas, citu Eiropas Savienības dalībvalstu spēkā esošo datu aizsardzības likumu un noteikumu izpratnē ir:

Hagen Fricke

Rūpniecības iela 30

LV-3201, Talsi

Latvija

Tālr.: +371 (25) 71 6995

E-pasts: hagenfricke@lettlandinfos.eu

Vietne: www.Lettlandinfos.eu

Jebkura saistītā persona jebkurā brīdī var uzdod jautājumus un ierosinājumus par datu aizsardzību mūsu pilnvarotajai personai par datu aizsardzības jautājumiem.

Papildu informāciju meklējiet arī mūsu sadaļā “Papildu”: Datu aizsardzība.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Die Datenschutzerklärungen zu den entsprechenden nationalen und europäischen Gesetzen/Verordnungen und Vorschriften erfolgen in deutscher Sprache, da www.Lettlandinfos.eu ausschließlich in deutscher Sprache erscheint.

 

Datu aizsardzības deklarācijas par atbilstošajiem nacionālajiem un Eiropas likumiem/regulām un noteikumiem ir doti vācu valodā, jo www.Lettlandinfos.eu tiek publicēta tikai vācu valodā.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die EU-weite Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Datenschutzerklärung für den www.lettlandinfos.eu können Sie als PDF hier einsehen:

-------------------------------------------------------------------------------------