Allgemeine Geschäftsbedingungen / Vispārīgie darījumu noteikumi

Allgemeines
Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten für das Zustandekommen eines Vertrages zwischen Hagen Fricke (HF) – www.LETTLANDinfos.eu – und einem Partner.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für beide Parteien und werden bei der Nutzung von www.LETTLANDinfos.eu oder weiterer Dienste und Angebote anerkannt. Eine Abänderung oder Aufhebung einzelner Punkte dieser AGB ist nur dann gültig, wenn sie durch HF schriftlich bestätigt wurde, anderweitig ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind.

 

Vispārīga informācija
Visas piegādes un pakalpojumi tiek veikt tikai saskaņā ar Vispārīgajiem darījumu noteikumiem. Tie ir spēkā līguma noslēgšanas gadījumā starp Hagen Fricke (HF) – www.LETTLANDinfos.eu – un partneri.
Šie Vispārīgie darījumu noteikumi ir saistoši abām pusēm un tie attiecas uz www.LETTLANDinfos.eu vai citu pakalpojumu un piedāvājumu lietošanu. Atsevišķu šo Vispārējo darījumu noteikumu punktu rediģēšana vai atcelšana ir spēkā tikai tad, ja to rakstiski apstiprina HF - pretējā gadījumā, ja ir precīza rakstiska vienošanās vai tas ir noteikts likumdošanā.

Nutzungs- und Urheberrechte / Lietošanas tiesības un autortiesības

Nutzungs- und Urheberrechte
Alle Veröffentlichungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung und Veröffentlichung in gedruckter, digitaler oder sonstiger visueller Form bedürfen der Zustimmung von Hagen Fricke und sind gegebenenfalls honorarpflichtig.

Anbieter und Verbreiter von Pressematerial, die Materialien, Fotos, Grafiken und Texte zur Verwendung als Presseinformationen, der Herstellung von Internetpräsentationen oder für Aufträge im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit an Hagen Fricke übergeben, haben dafür Sorge zu tragen und sich dafür verantwortlich, dass die zur Verfügung gestellten Unterlagen frei von Rechten Dritter sind. Der Auftraggeber/Herausgeber von Pressemeldungen und ähnlichem ist insbesondere dafür verantwortlich, dass Urheberrechte geachtet werden.

 

Lietošanas tiesības un autortiesības
Visas publikācijas ir aizsargātas ar autortiesībām. Katrai drukātu, digitālu vai citas vizuālas formas publikācijai ir nepieciešama Hagen Fricke atļauja un, iespējams, par to nepieciešamas samaksāt honorāru.

Piedāvātājiem un rediģētajiem, kuri Hagen Fricke nodod preses materiālus, fotoattēlus, zīmējumus un tekstus, kā preses informāciju, pamatu mājas lapu izveidei vai materiālus sabiedrisko attiecību vajadzībām, jānodrošina un jāuzņemas atbildība, ka uz piedāvātajiem materiāliem nav spēkā trešo personu tiesības. Preses ziņojumu vai līdzīgu materiālu pasūtītājiem/izdevējiem īpaši jāatbild, lai tiktu ievērotas autortiesības.

Model Release / Model Release (Modeļu atļauja)

Model Release
Hagen Fricke übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter Personen oder Objekte, es sei denn, es wird ein entsprechend vorhandenes Release-Formular ausdrücklich erwähnt oder beigefügt. Der Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberrecht hinaus sowie die Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen etc. obliegt dem Kunden

 

Model Release (Modeļu atļauja)
Hagen Fricke neuzņemas nekādu atbildību par tiesību pārkāpumiem, kas attiecas uz attēlotajām personām vai objektiem, izņemot, ja tiek pieminēts vai pievienots atbilstošs atļaujas formulārs. Klients atbild par fotogrāfisko autortiesību lietošanas tiesību iegādi, kā arī par publikācijas atļaujām kolekciju, muzeju u.t.t. gadījumā.

Gerichtsstand / Piekritīgā tiesa

Gerichtsstand
Es gelten die gesetzlichen Regelungen von Lettland.
Gerichtsstand ist Talsi.

 

Piekritīgā tiesa
Spēkā ir Latvijas likumdošana.
Piekritīgā tiesa atrodas Talsos.

Salvatorische Klausel, Sonstiges / Izpildāmības atruna, cita informācija

Salvatorische Klausel, Sonstiges
Sollten Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unwirksam oder für unwirksam erklärt werden, so behalten die übrigen AGB ihre Gültigkeit. Gemäß Datenschutzgesetz verpflichtet sich HF zur Geheimhaltung sämtlicher übergebener Kundendaten. HF hat das Recht, auf erstellten Internetseiten einen Link auf das Angebot von HF anzubringen und den Kunden in die Referenzliste aufzunehmen.

Talsi, September 2018

 

Izpildāmības atruna, cita informācija
Ja šos Vispārīgo darījumu noteikumu (VDN) daļa zaudē spēku vai arī tiek paziņota par spēku zaudējušu, pārējie Vispārīgie darījumu noteikumi paliek spēkā. Saistība ar datu aizsardzības likumu HF apņemas visus saņemtos klienta datus glabāt slepenībā. HF ir tiesības izveidotajās vietnēs izvietot saiti uz HF piedāvājumu un klientus saglabāt atsauces sarakstā.

Talsi, 2018. gada septembris